Posturi vacante:

Consilier juridic - asistență juridică generală

Selecționăm persoană organizată, atentă la detalii, cu experiență în domeniul juridic, pentru poziția de Consilier juridic – asistență juridică generală în cadrul Partidului USR.

 

Profilul candidatului ideal:

 •   Experiență de minimum 5 ani în funcții/poziții juridice;
 •   Cunoștințe aprofundate de contract management;
 •   Cunoștințe aprofundate de legislație privind protecția datelor personale;
 •   Cunoștințe de drept administrativ și contencios administrativ;
 •   Cunoștințe privind guvernanța corporativă și conformitate;
 •   Absolvent de studii superioare juridice;
 •   Cunoștințe de MS Office, legislație, cunoștințe de project management;
 •   Limba engleză nivel avansat;
 •   Meticulos și atent la detalii;
 •   Excelente abilități de comunicare, scris și vorbit, exprimare sintetică;
 •   Capacitate de anticipare, analiză și sinteză;
 •   Time management;
 •   Echilibru emoțional;
 •   Loialitate, integritate.

 

Responsabilitati:

 •   Acordă suport juridic Biroului Național al USR, precum și suport juridic operațional departamentelor Secretariatului General al USR;
 •   Asigură asistență juridică comercială (redactare și avizare contracte, adrese, notificări, somații etc) ;
 •   Îndrumă si sprijină juridic structurile teritoriale;
 •   Pregătește dosarele pentru reprezentare în instanță;
 •   Se ocupă de redactarea documentelor de secretariat juridic și guvernanța corporativă (decizii Birou Național și Comitet Politic, regulamente, metodologii, proceduri și corelarea acestora);
 •   Asigură conformitatea documentelor USR cu cerințele Autorității Electorale Permanente, Curții de Conturi a României, Oficiului național de prevenire și combatere a spălării banilor, Agenței naționale de integritate și a altor organe de reglementare și control.

 

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul actualizat pe adresa de email: [email protected]

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutării se va face de către USR conform notei de informare privind prelucrarea datelor personale.

 

 

Posturi ocupate:

Consilier juridic – Consultanță juridică aleși locali

Selecționăm persoană organizată, atentă la detalii, cu experiență în domeniul juridic, pentru poziția de Consilier juridic – Consultanță juridică aleși locali, în cadrul Partidului USR.

 

Profilul candidatului ideal:

 • Absolvent al unei facultăți de drept;
 • Absolvent al unui master în domeniul studiilor juridice;
 • Minimum 5 ani de experiență în funcții/poziții juridice;
 • Cunoștințe juridice temeinice;
 • Cunoștințe de MS Office;
 • Cunoștințe de project management;
 • Cunoașterea limbii engleze;
 • Atenție la detalii;
 • Capacitate de prioritizare;
 • Gândire critică;
 • Capacitate de sinteză;
 • Capacitate organizatorică;
 • Capacitate de comunicare;
 • Echilibru emoțional;
 • Loialitate, integritate.

Responsabilitati:

 • Acordă suport juridic operațional aleșilor locali de la nivel executiv și/sau deliberativ, în domenii precum cele indicate prin Bibliografie;
 • Caută soluții și propune strategii practice pentru buna desfășurare a mandatelor aleșilor locali din partea USR;
 • Pregătește dosarele, iar în anumite circumstanțe asigură reprezentarea în instanță, asigură colaborarea cu juriștii din teritoriu.

 

 

Bibliografie orientativă:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind aprobarea Codului administrativ;
 3. Ordin nr. 25 din 14/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;
 4. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 5. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
 8. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
 10. Legea nr. 31/1990 privind societatile;
 11. Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;
 12. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 14. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 19. Ordonanţa Guvernului 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 20. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 21. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare
 22. Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
 23. Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale cu modificările şi completările ulterioare;
 24. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 25. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 26. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 27. H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 28. Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
 29. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 30. Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.

 

Candidații interesați sunt rugați să trimita CV-ul actualizat pe adresa de email: [email protected]

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutarii se va face de către USR conform notei de informare privind prelucrarea datelor personale.

 

 

Consilier juridic – asistență și reprezentare juridică - litigii aleși locali

Selecționăm persoană organizată, atentă la detalii, cu experiență în domeniul juridic, inclusiv litigii și reprezentare în instanță, pentru poziția de Consilier juridic – asistență și reprezentare juridică –  litigii aleși locali,  în cadrul Partidului USR.

 

Profilul candidatului ideal:

 • Absolvent al unei facultăți de drept;
 • Absolvent al unui master în domeniul studiilor juridice;
 • Minimum 5 ani de experiență în funcții/poziții juridice, cu minimum 3 ani experiență în litigii;
 • Cunoștințe juridice temeinice;
 • Cunoștințe de MS Office;
 • Cunoștințe de project management;
 • Cunoașterea limbii engleze;
 • Atenție la detalii;
 • Capacitate de prioritizare;
 • Gândire critică;
 • Capacitate de sinteză;
 • Capacitate organizatorică;
 • Capacitate de comunicare;
 • Echilibru emoțional;
 • Loialitate, integritate.

Responsabilitati:

 • Acordă suport juridic aleșilor locali de la nivel executiv și/sau deliberativ, domenii precum cele indicate prin Bibliografie;
 • Pregătește dosarele și asigură reprezentarea în instanță;
 • Asigură colaborarea cu juriștii din teritoriu.

Bibliografie orientativă: 

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind aprobarea Codului administrativ

3. Ordin nr. 25 din 14/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local

4. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

5. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

8. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

10.  Legea nr. 31/1990 privind societatile;

11.  Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

12.  Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

13.  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

14.  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

15.  Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

16.  Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

17.  Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

18.  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

19.  Ordonanţa Guvernului 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

20.  Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

21.  Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare

22.  Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;

23.  Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale cu modificările şi completările ulterioare;

24.  Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

25.  Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

26.  H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

27.  H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

28.  Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;

29.  Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

30.  Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul actualizat pe adresa de email: [email protected]

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutarii se va face de catre USR conform notei de informare privind prelucrarea datelor personale.

 

Consilier juridic - asistenta juridica generala

 

 • Perioada –  nedeterminată
 • Care sunt responsabilitățile postului de jurist – asistenta juridica generala?
  • Se ocupă de redactarea documentelor de secretariat juridic si guvernanta corporativă ( decizii Birou National si Comitet Politic, regulamente, metodologii, proceduri și corelarea acestora);
  • Asigură conformitatea documentelor USR cu  cerintele Autoritatii Electorale Permanente, Curtii de Conturi a Romaniei, Oficiului national de prevenire si combatere a spalarii banilor, Agentiei nationale de integritate și a altor organe de reglementare si control;
  • Acordă suport juridic operațional departamentelor Secretariatului General al USR ( suport filiale, suport aleși locali, contabilitate, resurse umane)  precum si Fundației USR;
  • Asigură asistență juridică comercială ( redactare si avizare contracte, adrese, notificari, somatii, etc);
  • Îndrumă si sprijină juridic structurile teritoriale;
  • Pregătește dosarele pentru reprezentare în instanță;
 • Experiența necesară:
  • Este important să ai o experienta de minim 3 ani in functii/pozitii juridice;
  • Ai cunostinte aprofundate de contract management;
  • Ai cunostinte legilslatie privind protectia datelor personale;
  • Ai cunostinte guvernanta corporativa si conformitate;
  • Ai absolvit studii juridice, preferabil de nivel master;
  • Ai cunostințe de MS office, legislatie, eventual cunostinte de project management;
  • Vorbești limba engleză;
 • Competente personale
  • Atenție la detaliu
  • Exprimare sintetica
  • Capacitate de prioritizare
  • Gandire critica
  • Capacitate de sinteza
  • Capacitate organizatorica
  • Capacitate de comunicare
  • Echilibru emotional
  • Loialitate, integritate

 

Consilier juridic - Asistent Comisia Nationala de Arbitraj

 

 • Perioada –  nedeterminată
 • Care sunt responsabilitățile postului de Consilier juridic – Asistent Comisia Nationala de Arbitraj?
  • Asigură suport in desfășurarea activității Comisiei nationale de Arbitraj („CNARB”) a USR sub aspect administrativ si organizatoric, în conformitate cu legislatia in vigoare, Statutul USR , Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de arbitraj din cadrul USR si orice alta prevedere aplicabilă;
  • Administrează dosarele din cadrul CNARB a USR;
  • Intocmește procesele verbale de sedinta (ordinare, de judecata, privind deliberările), încheierile și hotărârile în colaborare cu membrii completului/plenului;
  • Procesează documetele aferente funcționării CNARB în conformitate cu normele legale, Statutul USR, Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de arbitraj și orice altă prevedere aplicabilă;
  • Redactează si contrasemnează anumite acte juridice (procese verbale de ședință, minute, încheieri și hotărâri), verifică identitatea părților, consimțământul, conținutul și alte aspecte care țin de procedura regularizării sesizărilor de competența CNARB a USR;
  • Se preocupă de gestionarea și actualizarea bazei informaționale a CNARB a USR.
 • Experiența necesară:
  • Este important să ai o experienta de minim 3 ani in functii/pozitii juridice;
  • Ai cunostinte aprofundate de contencios administrativ si procedura civila;
  • Ai absolvit studii juridice, preferabil de nivel master;
  • Ai cunostințe de MS office, legislatie, eventual cunostinte de project management;
  • Vorbești limba engleză;
 • Competente personale
  • Atenție la detaliu
  • Exprimare sintetica
  • Capacitate de prioritizare
  • Gandire critica
  • Capacitate de sinteza
  • Capacitate organizatorica
  • Capacitate de comunicare
  • Echilibru emotional
  • Loialitate, integritate

 

Cum aplici?

Candidații interesați sunt rugați să trimita CV-ul actualizat pe adresa de email: [email protected]

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutarii se va face de catre USR conform notei de informare privind prelucrarea datelor personale.