Dan Barna, scrisoare către Jean Claude Junker, Frans Timmermans și Antonio Tajani

Dan Barna, scrisoare către Jean Claude Junker, Frans Timmermans și Antonio Tajani

Președintele USR Dan Barna a trimis o scrisoare de informare către Jean-Claude Juncker, Antonio Tajani, Frans Timmermans şi toţi liderii de grup din Parlamentul European, cu privire la OUG-ul pe legile justiției.

Președintele USR subliniază în scrisoare că PSD-ALDE încearcă să obțină un control total asupra celor mai importante instituții din justiție: DNA, DIICOT, ICCJ, Parchetul General. OUG-urile încalcă independența justiției și principiul separării puterilor în stat și contravine recomandărilor Comisie de la Veneția.

“Întreaga procedură la care domnul Tudorel Toader a recurs este o încălcare flagrantă a recomandărilor Comisiei de la Veneția, în special în ceea ce privește procedura de consultare și transparență decizională. Astăzi i-am solicitat oficial Avocatului Poporului să atace Ordonanța de urgență la Curtea Constituțională, iar când aceasta va fi trimisă spre aprobarea Parlamentului, USR va vota pentru respingerea acesteia. Cerem oficial Comisiei Europene, instituțiilor europene și internaționale, să intervină cu orice măsuri se impun pentru a împiedica actuala coaliția de guvernare să continue încălcarea tratatelor UE și dispozițiile Mecanismului de cooperare și verificare.”, subliniază Dan Barna în scrisoarea adresată liderilor europeni.

Redăm integral conținutul scrisorii:

Domnule președinte Junker,

Criza statului de drept din România continuă să fie pe prima pagină a contextului european intern, așa cum, din păcate, a fost în ultimii doi ani. Noi, la Uniunea Salvați România (USR), rămânem dedicați misiunii noastre de a lupta împotriva abuzurilor promovate de majoritatea parlamentară din România și de a menține partenerii europeni ai României actualizați cu privire la toate măsurile inițiate în direcția încălcării independenței justiției în țara noastră.

Recent, am informat fiecare lider de grup și membru al Parlamentului European în ce privește încercările continue ale coaliției de guvernământ din România de a o opri pe doamna Laura Codruța Kovesi, fost procuror general al României și procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) România, să obțină funcția de procuror șef al Procuraturii Europene (EPPO). Încercările lor de a bloca aplicarea doamnei Kovesi este în concordanță cu demersurile Partidului Social Democrat (PSD) și ALDE România pentru a preveni ca actori relevanți interni sau externi să obțină rezultate în lupta împotriva abuzurilor pe care le exercită constant pentru independența justiției.

În continuarea încercărilor lor de a obține control asupra întregului sistem judiciar, reprezentanții majorității politice din România au emis o ordonanță de urgență (OUG 7/2019) cu două zile în urmă, care impune efectiv controlul PSD și ALDE România asupra Procurorului General, a Direcției Naționale Anticorupție (DNA), a Direcției de Investigare a Criminalității Organizate și Terorismului (DIICOT), a Înaltei Curți de Casație și Justiție din România, precum și Secției Specială pentru Investigarea Magistraturii, încălcând cu fermitate independența justiției și încălcând principiul separării puterilor.

Ordonanța de urgență a fost adoptată de Guvern în urma unei mișcări surprinzătoare a domnului Tudorel Toader, actualul ministru al Justiției al României, susținut de ALDE România. Potrivit declarațiilor oficiale, premierul român, dna Viorica Dăncilă, precum și președintele Camerei Deputaților și PSD, dl. Liviu Dragnea, au negat că au văzut sau au cunoscut Ordonanța de Urgență propusă de domnul Toader, care a fost pusă pe ordinea de zi cu doar câteva ore înainte de ședința de Guvern.

Un alt aspect important este faptul că Ordonanța de Urgență modifică prevederile adoptate recent de Parlament prin Legile nr. 242/2018, 207/2018 și 234/2018, perpetuând astfel un sentiment de disonanță și instabilitate. Deși cele trei legi menționate mai sus au fost criticate, printre altele, de Comisia de la Veneția și de GRECO, Ordonanța de Urgență ignoră toate recomandările adoptate de cele două organe de prestigiu.

Înainte de a descrie principalele dispoziții ale inițiativei legislative a dlui Toader, trebuie să ținem seama de faptul că nu există niciun motiv oficial pentru a justifica procedura de urgență, așa cum este necesar. De asemenea, textul nu a fost trimis oficial instituțiilor românești, conform procedurilor obișnuite, sau partenerilor europeni. Principala parte interesată, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), a primit propunerea legislativă abia în seara precedentă adoptării de către Guvern, fără a respecta timpul necesar consultării necesare pentru emiterea unei poziții oficiale asupra textului.

Întreaga procedură la care a apelat Tudorel Toader constituie o încălcare flagrantă a recomandărilor Comisiei de la Veneţia, în mod special în ce priveşte procedura de consultare şi transparenţa decizională, reprezentând o modalitate prin care se încearcă blocarea oricărei acţiune posibile care să prevină adoptarea Ordonanţei de Urgenţă, în mod special un atac la Curtea Constituţională a României.

Revenind la principalele prevederi ale Ordonanţei de Urgenţă, ca urmare a intrării oficiale în vigoare a acesteia, numirea procurorilor de rang înalt pe viitor va trebui avizată în plenul CSM și nu de către Secția pentru Procurori care a dat avize negativ propunerilor anterioare ale lui Tudorel Toader. De asemenea, vor putea fi numiți în funcţiile de Procuror General și Procurori Şefi DNA, DIICOT și ai secțiilor Parchetului General și judecătorii care au fost în trecut procurori, fără a se mai ţine cont de timpul petrecut în funcţie. Astfel de prevederi încalcă  principiul separației carierelor magistraților, care a fost îndelung susţinut cu ocazia modificările anterioare ale legilor justiţiei de către PSD-ALDE.

În mod similar, procedurile privind promovarea judecătorilor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt la rândul lor modificate, permiţând luarea în considerare ca vechime în muncă a perioadei în care judecătorii au activat ca procurori. În acelaşi timp, este crescută ponderea interviului în cadrul concursului oficial, fapt ce va face ca procesul de selecţie să devină mult mai subiectiv în viitor.

Totodată, Ordonanţa neagă dreptul Procurorului General al României de a controla acte de procedură la anchetele penale efectuate de Secţia pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, încălcând astfel Constituţia României, care statuează principiul controlului ierarhic al procurorilor.

O altă prevedere flagrantă priveşte includerea unui nou motiv de excludere din magistratură, anume pentru neîndeplinirea condițiilor referitoare la bună reputație, o chestiune cu o doză mare de subiectivism.

Mai mult, Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție va putea promova căi de atac împotriva soluțiilor definitive pronunțate înaintea înființării ei, ceea ce va permite intervenţia abuzivă în cazuri deja soluţionate şi inversarea deciziilor definitive din motive subiective.

Se încearcă, totodată, crearea unui cadru legal pentru atacarea hotărârilor colegiilor de conducere ale instanțelor prin care au fost desemnate completele de judecată. În acest mod se va deschide calea către revizuirea mai multor cazuri închise definitiv.

Astăzi USR a solicitat oficial Avocatului Poporului să atace Ordonanța de urgență la Curtea Constituțională din România. Vom promova, de asemenea, o lege de respingere a Ordonanței de urgență atunci când va fi trimisă spre aprobare Parlamentului.

Considerăm că atacarea acestor măsuri la Curtea Europeană de Justiție pentru a apăra prin orice mijloace justiția din România ar trebui luată în considerare. De altfel, cerem oficial Comisiei Europene și oricărei alte instituții europene și internaționale să intervină și să activeze orice măsuri posibile care ar împiedica coaliția de guvernământ din România să continue să încalce tratatele UE și dispozițiile Mecanismului de Cooperare și Verificare.

Credem cu tărie că nu ar trebui să existe altă întârziere în luarea unor măsuri specifice împotriva căii pe care PSD și ALDE România le conduc țara noastră.

 

Calde salutări,

Dan BARNA

Preşedintele Uniunii Salvaţi România

Engleză

Dear President Juncker,

The rule of law crisis in Romania continues to be on the front page of the internal and European context, as it has unfortunately been for the past two years. We, at Union Save Romania (USR), remain dedicated to our mission to fight against any abuses promoted by the ruling majority in Romania and to keep the European partners of Romania updated on every measure initiated in the direction of violation of the justice independence in our country.

We have recently notified every group leader and member of the European Parliament in regard to the continuous attempts of the ruling coalition in Romania to prevent Ms. Laura Codruţa Kovesi, former General Prosecutor of Romania and Chief Prosecutor of the National Anticorruption Directorate (DNA) in Romania, from running for the Chief Prosecutor of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO). Their struggle to block Ms. Kovesi`s application is consistent with the demarches of the Social Democrat Party (PSD) and ALDE Romania to prevent or hold any internal or external relevant actors to get results in the continuous fight against the abuses they constantly perform over justice independence.

Continuing their attempts to get control over the entire judicial system, the representatives of the political majority in Romania have issued an Emergency Ordinance (OUG 7/2019) two days ago, which effectively impose the control of PSD and ALDE Romania over the General Prosecutor`s Office, the National Anticorruption Directorate (DNA), the Directorate for Investigating Organized Crime and Terrorism (DIICOT), the High Court of Cassation and Justice in Romania, as well as the Special Section for Investigating Magistrates, strongly violating justice independence and infringing the principle of the separation of powers.

The Emergency Ordinance has been adopted by the Government following a surprise move of Mr. Tudorel Toader, the current Minister of Justice of Romania supported by ALDE Romania. According to official statements, the Prime Minister of Romania, Mrs. Viorica Dăncilă, as well as the President of the Chamber of Deputies and PSD, Mr. Liviu Dragnea, denied having seen or known of the Emergency Ordinance proposed by Mr. Toader, which has only been put on the agenda a few hours before the Government Meeting. Of course, nobody in Romania believes this “not knowing” story .

Another important aspect is that the Emergency Ordinance modifies provisions only recently adopted by the Parliament, through Laws no. 242/2018, 207/2018 and 234/2018, thus perpetuating a sense of dissonance and instability. Although the three aforementioned laws have been heavily criticized, inter alia, by The Venice Commission and GRECO, the Emergency Ordinance disregards all recommendations adopted by the two highly prestigious bodies.

Before describing the main provisions of Mr. Toader`s legislative initiative, we must take into consideration the fact that there is no official reason to justify the emergency procedure, as required. Also, the text has not been officially sent to the Romanian institutions, according to the normal procedures, or to the European partners. The main interested party, the Supreme Council of Magistrates (CSM), has only received the legislative proposal only the evening before it was adopted by the Government, without respecting the necessary consulting time needed for issuing an official position on the text.

The entire procedure Mr. Toader resorted to constitutes a flagrant violation of the recommendations of the Venice Commission, particularly in what concerns the consultations procedure and the decisional transparency and represents a means to block any possible proceeding that might prevent the adoption of the Emergency Ordinance, particularly an attack to the Constitutional Court of Romania.

Coming back to the main provisions of the Emergency Ordinance, following their official entry into force, the future appointment of high-level prosecutors will have to be endorsed in the plenary of the Supreme Council of Magistrates and not by the Prosecutors’ Section that gave negative opinions to Tudorel Toader’s proposals before. Also, it will become legal to appoint as General Prosecutor of Romania and Chief Prosecutor of DNA, DIICOT and of the Sections of the General Prosecutor`s Office, judges who have formerly been prosecutors, regardless of their time in this function. Such provisions violate the principle of separation for magistrates` careers, which has long been supported on the previous times PSD-ALDE modified justice laws. Similarly, the procedures for promoting judges to the High Court of Cassation and Justice are also modified, allowing for the period in which a judge served as prosecutor in the past to be taken into account as relevant work experience, while also increasing the weight of the interview in the official contest which would allow the selection process to become much more subjective in the future.

Also, the Ordinance denies the General Prosecutor of Romania the right to control the acts of procedure from the criminal investigations conducted by the Justice Criminal Investigation Section, therefore breaching the Romanian Constitution, which states the principle of hierarchical control of the prosecutors.

Another flagrant provision regards including a new reason for the exclusion from the magistracy, namely for failing to meet the conditions of good reputation, a matter with a high dose of subjectivity.

Furthermore, the Justice Criminal Investigation Section will be able to promote appeals against the definitive decisions taken before the section was created, which would allow the abusive intervention in cases already solved and reversing definitive decision on subjective grounds.

Another attempt is made to create a legal framework for challenging the decisions of the governing boards of the courts by which full courts have been assigned. This will open the way for revisioning numerous cases fully closed.

Today USR has officially requested the Romanian Ombudsman to attack the Emergency Ordinance at the Constitutional Court in Romania. We will also promote a law of rejecting the Emergency Ordinance when it will be sent to the Parliament for approval.

We consider that attacking these measures at the European Justice Court in order to defend by every means the justice in Romania should be taken into consideration. For that matter, we officially request the European Commission and every other European and International institution to intervene and activate any possible measures that would prevent the ruling coalition in Romania from continuing to violate the EU Treaties and provisions of the Cooperation and Verification Mechanism.

We strongly believe that there should be no further delay in taking specific measures against the path that PSD and ALDE Romania are leading our country on.  

Kind regards,

Dan BARNA

President of Union Save Romania

Member of Parliament